Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

Op onze diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten van StoryToonZ Studio en iedere overeenkomst die met ons gesloten wordt.

Artikel 2 – Definities:

StoryToonZ Studio: de website en medewerkers van StoryToonZ.nl
Koper: de natuurlijke persoon of onderneming die gebruik wenst te maken van de ontwerpdiensten van StoryToonZ Studio.
Bezoeker: de natuurlijke persoon of onderneming die de pagina(‘s) van de website bekijkt
Uitleg animatie: onder uitleg-animatie onderdelen wordt verstaan bewegende beelden in een animatie vorm.

Animatie: de natuurlijke persoon of onderneming die de animatie voor de koper realiseert in opdracht van StoryToonZ Studio.
Eindbestanden: de bestanden die koper ontvangt na het voldoen van de factuur

Artikel 3 – Identiteit van StoryToonZ Studio:

StoryToonZ Studio is een handelsnaam van Perfect Gift Media.

Vestigingsadres:

3893 DB Zeewolde

Telefoon: 0611077237

E-mail: info@storytoonz.nl
KVK: 70035695

Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag. Zondag gesloten.

Artikel 4 – Disclaimer: 

De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. StoryToonZ Studio wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Met het afnemen van een dienst bij StoryToonZ Studio gaat opdrachtgever automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Privacy:

StoryToonZ Studio zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. StoryToonZ Studio respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. Mochten gegevens onverhoopt toch via onze site beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan StoryToonZ Studio en worden de gegevens verwijderd.

Artikel 6 -Offerte, overeenkomst en bevestiging

Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de btw verlegd worden naar het betreffende land. De klant zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale btw moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de klant een bestelling plaats via onze website. Indien een bestelling niet via de website geschied, wordt een opdracht bevestigd na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon.

Artikel 7 – Oplevering:

De uiteindelijke oplevering van de animatie kan langer dan de aangegeven levertijd in beslag nemen wanneer de klant geen tijdige reactie geeft. StoryToonZ Studio behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. De klant wordt hierover geïnformeerd indien van toepassing. Alle door StoryToonZ Studio opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en is dus geen verplichting. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen. *Het niet ontvangen of willen ontvangen van de eindbestanden geeft geen recht tot niet betalen van de factuur.

Artikel 7 – Soorten leverbare bestanden:

Animatie bestand concept, Oneindige revisie, Design bestanden, Alle type formats PSD / AI / EPS / PDF / JPEG / MP4 / PNG en 3D Mockup, vector file, Hoge resolutie, Logo transparantie, Social media kit, Mascot/Karakter, Commercieel gebruik,

Full HD 1080 of 4K, 3D of 2D animation, Custom kleuren, Logo transparantie, Achtergrond-muziek, Geluidseffecten, Overlay tekst, Social media plug-ins en URL’s, Custom Animation, AVI of MOV of MP4 formaat.

Artikel 8 – Copyright, gedeponeerde merken:

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan StoryToonZ Studio worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. StoryToonZ Studio is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelfverantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en StoryToonZ Studio kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 9 – Gebruik en licentie:

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen/animatie video-materiaal) te gebruiken:

– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst is afgesproken.
– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle rechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. StoryToonZ Studio behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in het portfolio.

Artikel 10 – Wijzigingen:

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 11 – Geheimhouding:

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 – Auteursrecht & Intellectueel eigendom:

Het auteursrecht van alle door StoryToonZ Studio ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen/animatie video) ligt volledig bij StoryToonZ Studio tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de klant alle rechten op de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen/animatie video zonder uitdrukkelijke toestemming van StoryToonZ Studio worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

Artikel 13 – Annulering: De koper kan de opdracht kosteloos annuleren zolang het design/animeren proces nog niet gestart is. Annulering kan schriftelijk of telefonisch doorgegeven worden. De koper ontvangt hiervan een bevestiging en indien reeds betaald ontvangt hij binnen twee weken het factuurbedrag terug.

Artikel 14 – Opzegging grafisch ontwerp/ Animatie:

In geval van tussentijdse opzegging heeft StoryToonZ Studio naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. StoryToonZ Studio heeft besloten deze kosten op maximaal 35% van de gemaakte kosten exclusief btw te stellen na het aanleveren van een eerste set voorbeelden. Deze dekken de kosten die zijn gemaakt. Nadat 2 ontwerprondes/animaties zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk.

Artikel 15 – Betaling:

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Pas na ontvangst van betaling wordt het designproces gestart. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de klant de wettelijke rente verschuldigd. Alle door StoryToonZ Studio gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Artikel 16 – Uitblijven van betaling:

Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal StoryToonZ Studio de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten) gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend.

Artikel 17 – Onvoltooide ontwerpen:
Tenzij anders vermeld is het onder geen voorwaarde toegestaan dat koper gebruik maakt van ontwerpen/animatie anders dan de geleverde eindbestanden door StoryToonZ Studio, indien koper wenst van meerdere concept ontwerpen/animatie de eindbestanden wenst te ontvangen dient deze dit aan te vragen bij StoryToonZ Studio per e-mail of telefoon.
StoryToonZ Studio behoud het recht niet voltooide ontwerpen/animatie en niet betaalde eindontwerpen te gebruiken als inspiratie en eventueel herontwikkeling voor toekomstige opdrachten en ontwerpen.

Artikel 18 – Beoordelingen:
Alle beoordelingen zichtbaar op de website worden door een externe partij beheerd en bijgehouden, eventuele onjuistheden of onduidelijkheden kunnen niet aangepast worden door StoryToonZ Studio.
Beoordelingen worden verzameld door aan reeds betaalde klanten een email te sturen met een beoordelingsverzoeklink.

Na het klikken op de link wordt de koper gebracht naar een externe website waar de koper feedback kan achterlaten over de geleverde diensten.
Beoordelingen worden automatisch geplaatst op de beoordeling pagina van de website nadat deze zijn goedgekeurd door de redactie van het externe bureau genaamd de feedback company.

Artikel 19 – Drukwerk:

StoryToonZ Studio levert alleen het design en animatie. Geen drukwerk

Artikel 20 – Aansprakelijkheid:

StoryToonZ Studio is niet aansprakelijk voor:

  1. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de klant. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  2. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan StoryToonZ Studio.
  3. Fouten, gebreken en materiaal aanlevert later dan de deadline van leveranciers aan StoryToonZ Studio.
  4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp, video materiaal en/of de tekstgegevens indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
  5. StoryToonZ Studio is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.
  6. StoryToonZ Studio kan nooit aansprakelijk gesteld worden door koper en bezoeker voor directe of indirecte schade zoals gederfde winst, onkosten en/of gevolgschade.

Wanneer u van deze diensten gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.